RRC ID 64550
Author Gui Jie Lei, Miho Fujii-Kashino, De Zhi Wu, Hiroshi Hisano, Daisuke Saisho, Fenglin Deng, Naoki Yamaji, Kazuhiro Sato, Fang-Jie Zhao, Jian Feng Ma
Title Breeding for low cadmium barley by introgression of a Sukkula-like transposable element
Journal Nature Food
Volume 1
Pages 489-499
Published 2020-8-1
DOI 10.1038/s43016-020-0130-x
Resource
Barley Core Collection