RRC ID 66831
Author Kaili Wang, Xinyu Hu, Sai Yang, Kaiyan Xing, Xin Zhang, Lin Zhu, Xiaozeng Han, Yanli Xu, Wei Wei
Title Impact of long-term chemical fertilizer and organic amendment to Fusarium root rot of soybean
Journal Oil Crop Science
Volume 5
Pages 48-53
Published 2020-3-1
DOI 10.1016/j.ocsci.2020.03.007
Resource
General Microbes JCM5965