RRC ID 67673
Author Yutaka Sato, Katsutoshi Tsuda, Yoshiyuki Yamagata, Hiroaki Matsusaka, Hiromi Kajiya-Kanegae, Yuri Yoshida, Ayumi Agata, Kim Nhung Ta, Sae Shimizu-Sato, Toshiya Suzuki, Misuzu Nosaka-Takahashi, Takahiko Kubo, Shoko Kawamoto, Ken-Ichi Nonomura, Hideshi Yasui, Toshihiro Kumamaru
Title Collection, preservation and distribution of Oryza genetic resources by the National Bioresource Project RICE (NBRP-RICE)
Journal Breeding Science
Volume 71
Pages 291-298
Published 2021-1-1
DOI 10.1270/jsbbs.21005
IF 1.743
Resource
Rice