RRC ID 12356
Author Chen Hai-mei, Zhao Zhi-gang, Jiang Ling, Wan Xiang-yuan, Liu Ling-long, Wu Xiu-ju and Wan Jian-min
Title Molecular genetic analysis on percentage of grains with chalkiness in rice
Journal African Journal of Biotechnology
Volume 10(36)
Pages 6891-6903
Published 2011-7-18
Resource
Rice CSSL