RRC ID 73698
Author Hongtao Ji, Renhao Xiao, Xiangguang Lyu, Jiahuan Chen, Xuehai Zhang, Zhijuan Wang, Zhiping Deng, Yongliang Wang, Hui Wang, Ran Li, Qingqing Chai, Yongfang Hao, Qi Xu, Junwen Liao, Qian Wang, Yu Liu, Ruizhen Tang, Bin Liu, Xia Li
Title Differential light-dependent regulation of soybean nodulation by papilionoid-specific HY5 homologs
Journal Current Biology
Volume 32
Pages 783-795.e5
Published 2022-2-1
DOI 10.1016/j.cub.2021.12.041
PMID 35081330
MeSH Arabidopsis* / genetics Arabidopsis* / metabolism Fabaceae* / metabolism Gene Expression Regulation, Plant Hypocotyl Nitrogen / metabolism Plant Proteins / genetics Plant Proteins / metabolism Plant Root Nodulation Soybeans
IF 9.601
Resource
Lotus / Glycine MG20