RRC ID 79466
Author Ruifan Zou, Jing Zhou, Beijiu Cheng, Guoqing Wang, Jun Fan, Xiaoyu Li
Title Aquaporin LjNIP1;5 positively modulates drought tolerance by promoting arbuscular mycorrhizal symbiosis in Lotus japonicus
Journal Plant Science
Volume 342
Pages 112036
Published 2024-5-1
DOI 10.1016/j.plantsci.2024.112036
PMID 38365002
MeSH Aquaporins* / genetics Aquaporins* / metabolism Drought Resistance Lotus* / genetics Lotus* / metabolism Mycorrhizae* Plant Roots / metabolism Symbiosis / genetics
IF 3.591
Resource
Lotus / Glycine Gifu B-129 Miyakojima MG-20